Privacy en disclaimer

Om diensten aan opdrachtgevers en bezoekers te leveren, verwerkt Excel Academy persoonsgegevens en zorgt het dat deze persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met gegevens wordt gedaan en welke rechten u daar aan kunt ontlenen.

Dit privacy statement behandelt de volgende onderwerpen:

 • Hoe wij verwerken persoonsgegevens
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
 • Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
 • Hoe delen wij persoonsgegevens met derden
 • Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
 • Hoe kunt u gegevens aanpassen of verwijderen
 • Hoe gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken

Hoe verwerken wij persoonsgegevens

Excel Academy verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Doordat u gebruik maakt van onze diensten. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), organisatienaam
 • Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Het gaat dan om gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van die nieuwsbrief. Hieronder vallen voor- en achternaam en e-mailadres
 • Wanneer u onze website bezoekt. Het gaat dan om bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens, surfgedrag op onze website en om persoonsgegevens, te weten het IP-adres
 • Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of een contactformulier). Het gaat dan om gegevens die u zelf heeft doorgegeven, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met voor- en achternaam
 • Wanneer u die verstrekt door middel van correspondentie

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. De zes wettelijke grondslagen zijn:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
 • Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen
 • Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is

Excel Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • Het kunnen bedienen van opdrachtgevers en het verbeteren van de dienstverlening
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met opdrachtgevers
 • Het organiseren van bijeenkomsten
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie
 • Het factureren van onze diensten en het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Excel Academy bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Hoe delen wij persoonsgegevens met derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking.
Excel Academy verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Excel Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@excelacademy.nl.

Hoe kunt u gegevens aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Excel Academy en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@excelacademy.nl.

Hoe gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken

Excel Academy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Excel Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Vragen en/of opmerkingen

Als u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@excelacademy.nl. Voor alle andere vragen die u heeft over het privacy statement van Excel Academy, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@excelacademy.nl.